Vragen over de Slurf

Hieronder staan vragen die kunnen worden gesteld.
Je kan deze vragen overnemen, of ze aanpassen en gebruiken.

Noteer die vragen op  : https://omgeving.vlaanderen.be/grups/N70-E34

Ook als je al opmerkingen hebt geplaatst  of vragen hebt gesteld, mag je er nog andere op een later tijdstip bijplaatsen!!

Je kan ook nieuwe vragen aan ons bezorgen via groene.waasland@gmail.com  of voorstellen aan ons richten. Wij vullen onze lijst aan.

Als je liever het woord 'Slurf' niet gebruikt, kan je Slurf vervangen door  'de geplande verbindingsweg N70 - E34'

Het is belangrijk volgende in acht te nemen bij het indienen van een inspraak.
​​​​​​​Des te meer reacties, des te beter. Ook meerdere personen per gezin kunnen een inspraak lanceren
Zorg ervoor dat je inspraak gepersonaliseerd is. Inspraken die op elkaar lijken (copy/paste) worden samengevoegd.

Potentiële lijst met bezwaren GRUP ‘Verbindingsweg N70-E34’ vanuit de bewonersgroep 'wijwillen@geenweg.be'

*******************************************************************************************************

ALLERLEI VRAGEN

Wij vragen in het kader van de procedure uitgebreid onderzoek en gedegen rekenwerk over de Slurf-problematiek:

—>> Een geactualiseerd uitgebreid herkomst-bestemming onderzoek (HBO) voor de N451 en voor de ganse regio. (een actuele momentopname)

—>> Een gedetailleerde verkeersprognose  met behulp van verkeersmodellen waarbij men rekening houdt met:

     - een voltooid Oosterweel project

     - de westelijk havenontsluiting WOW,

     - de parallelwegenstructuur naast E17 en E34,

     - de Oostelijke tangent in Sint-Niklaas,

     - rekeningrijden voor personenwagens,

     - extra fietssnelwegen van het Waasland naar de havens en globaal betere fietsvoorzieningen,

     - beter  openbaar vervoer en gemeenschappelijk vervoer (bv met lichtenbeïnvloeding, een aparte baan, ...),

     - beperkte kleine ingrepen ? ( éénrichtingsverkeer invoeren, of bepaalde bestaande wegen aanpassen, ... )

     - de eventuele hervestiging van sommige bedrijven, die veel verkeer doen ontstaan, naar andere meer geschikte KMO-locaties?

...

—>> een volledige kosten-baten-analyse ...

 

Wij willen weten hoeveel verkeer gegenereerd wordt in het Doornpark en waar die auto’s naartoe rijden (en omgekeerd). Idem voor alle KMO-zones in het Oostelijk deel van het Waasland

En onder andere meer specifiek, hoeveel van die auto’s uit het Doornpark nu het oprittencomplex Vrasene passeren.

Wij willen weten hoe de verkeersstroom op de N451 nu in elkaar zit. Hoeveel lokaal verkeer (uit Vrasene / Nieuwkerken, …) er is en hoeveel doorgaand?

Verkeersdeskundigen zeggen : nieuwe verkeersinfrastructuur bouwen zorgt voor nieuw verkeer. (geïnduceerd verkeer). De Slurf plannen en bouwen promoot autoverkeer!

Wij wensen te weten : Hoeveel nieuw verkeer zal vermoedelijk ontstaan door het bouwen van de slurf . Enerzijds globaal en anderzijds op verschillende wegen in het Waasland.

(Als men een weg wil aanleggen, kan men die reeds invoeren in de computer en dan bekijken hoe de gewone verkeersstromen veranderen. Een aantal automobilisten zullen de nieuwe route nemen, zodat andere locaties minder verkeer te verwerken krijgen. Men houdt er ook rekening mee dat er nieuw verkeer ontstaat (ongeveer 15%). Mensen die vroeger met de fiets of OV reden en met de nieuwe weg de auto nemen. Mensen die vroeger samenreden en dan apart rijden. Mensen die nu wel rijden en vroeger ‘thuis’ bleven enz…)

Hoeveel trage wegen (gebruikte en ongebruikte) worden doorsneden en omgeleid door de bouw van de Slurf?.

Hoeveel percelen worden doorsneden?

Hoeveel habitats voor dieren worden doorsneden?

Na de eventuele bouw van de Slurf :

Hoeveel stikstof en andere chemische stoffen worden daardoor extra uitgestoten.

Hoe groot is de schade aan het landschap en de natuur

Hoe groot kan men de (financiële) schade inschatten door extra lawaaihinder, door extra lichthinder, …

Als de Oostelijke Tangens in Sint-Niklaas en de Slurf naast elkaar worden bekeken: wat zijn de plus - en min-punten van beide projecten.

Wat is prioritair?  De bouw van de Oostelijke Tangens in Sint-Niklaas of de Slurf?

Bestaat er wetgeving, of zijn er mogelijkheden om na een eventuele aanleg van de Slurf, deze NIET te gebruiken tussen 22 uur en 6 uur ’s morgens? (Om de geluidshinder/ lichthinder te beperken).

- Hoe druk het gaat zijn op de “oude” routes (bv N451 in Vrasene centrum) als men de Slurf zou aanleggen.

- Hoe druk zal het worden op de N70 tussen het Doornpark en Sint-Niklaas ?

- Wat kan de verschuiving van de verkeersdrukte zijn op de belangrijke Wase wegen?

- Of er nieuwe sluikwegen zullen ontstaan?

- Wat zullen de gevolgen zijn voor het openbaar vervoer, carpooling, fietsverkeer enz? Gaan daardoor minder of meer opstappers komen bij het openbaar vervoer? Minder fietsers? Minder carpoolers?

- Hoe kan men de verkeersdrukte verminderen, zonder die Slurf aan te leggen?

- Zullen na de eventule aanleg van de Slurf  de (verkeers-)situaties in vele straten drastisch veranderen? Graag een overzicht van de mogelijkheden per straat.

- Gaat het huidige oprittencomplex Vrasene blijven of niet?

- Als het huidige oprittencomplex Vrasene verdwijnt, zal de parallelweg vanaf Stekene dan worden doorgetrokken worden tot de nieuwe havenverkeerswisselaar (WOW)?

- ...

In de startnota staat dat er enkel te kiezen is tussen 3 varianten (west, centraal en oost), en dan zal de rest van het R2-tracé worden geschrapt van het gewestplan. Tegen de keuze van die 3 varianten verzetten we ons uitdrukkelijk. Het NUL alternatief moet ook wettelijk worden onderzocht. Als het NUL of het NULplus alternatief wordt onderzocht, en de voorkeur krijgt, dan is het ook maar logisch de het R2-tracé volledig geschrapt wordt. Nu komt de formulering (oa in de folder) over als een soort chantage.

alle mogelijke varianten moeten worden onderzocht

ABLLO vzw vraagt ook om volgende contradictie uit te klaren :

Het startdossier is besmet met een contradictie  : Moet zo'n weg verkeer aanzuigen of juist niet? Moet de slurf zeer vlot zijn of enkel een omleidingsweg worden?

Er zijn dus 2 mogelijke  profielen :

*1* VLOT : weinig kruispunten, hogere snelheid (70 km/u en meer ?), zo weinig mogelijk bochten, rechtstreekse aansluiting op de E34 samen met WOW in 1 complex, …

*2* Enkel omleidingsweg zijn (minimalistische weg) : een kruispunt meer of een bocht meer is geen probleem, een lagere snelheid (50 km/u ?), aansluiting op de N451 of op het ‘verlengde’ parallelweg en zo naar de E34 (en de haven), ..

De profielen en het tracé van *1* en *2* kunnen heel verschillend zijn.

Bij *1*  is er serieus gevaar dat de Slurf ongewenst verkeer  (Verkeer E17 <--> E 34 ) gaat aanzuigen, en dus  maasdoorsnijdend zal zijn. (Verkeer E17 <--> E 34 ).  Dan zal in het Waasland de N70  en ook nog andere wegen (Vossenkotstraat, Velle, …) veel drukker worden.  Maar een aantal politici willen ons doen geloven dat die verbindingsweg vele andere Wase wegen minder druk zal maken. Voor hen moet die weg dus vlot en aanlokkelijk zijn, verkeer aanzuigen. In bepaalde middens pleit men zelfs ronduit van een verbindingsroute E17 - E34.

Bij *2* moet die weg de mogelijkheid bieden om vooral zwaar (eerder lokaal) verkeer veilig, maar niet noodzakelijk snel, naar de E34 te leiden. Met beperkt aanzuigeffect, nl enkel verkeer van binnen de maas E17-E34-R4, een betere verbinding met de E34 en de haven geven, dan nu het geval is. Waarbij vooral de N451 ontlast wordt. En zonder maasdoorsnijding.

In de startnota staat een ‘vlotte’ Slurf getekend, die vermoedelijk niet voldoet aan de doelstellingen ivm maasdoorsnijding. ABLLO stelt vast dat de huidige varianten dus meer van het type VLOT *1* zijn. Het is dus ook nodig een ‘omleidingsvariant’ *2* mee te onderzoeken.

Het kiezen van het NULplus alternatief  houdt in dat na uitvoering van veel andere infrastructuurwerken, met veel meer inzicht  kan worden beslist over het al of niet aanleggen van een Slurf. En als dan beslist wordt die Slurf toch aan te leggen, kan beter worden bepaald welk eigenschappen en welk profiel  zo’n weg moet hebben.

BESLUIT : ABLLO vzw gaat voluit voor het NULplus alternatief, als een zeer realistische piste.

Maar het proces is nu éénmaal gestart, en dan moeten alle mogelijke varianten worden onderzocht.

Dus ook een minimalistische Slurf als een ‘omleidingsweg’ *2*